Ανακοίνωση για αποζημιώσεις

23 Μαρτίου 2023

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήμερα, 20/03/2023, τον πίνακα με τα
πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της
11/06/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ/Τ.Κ ΛΟΦΟΥ. Τα πορίσματα αυτά είναι
στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή
μέχρι την 30/03/2023. Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα
πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να
υ πο βάλει αίτη ση επαν εκτίμη σης μ έσ α στη ν παρακάτω προθ εσμία των 10
ημερολογιακών ημερών.
Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων
.
Ο πίνακας αυτός περιέχει μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων
πραγματογνωμοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιμητές του ΕΛ.Γ.Α. στα
αγροτεμάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καμιά περίπτωση
δεν εκφράζει την αποζημιώσιμη παραγωγή των ζημιωθέντων αγροτεμαχίων και το ύψος
της αποζημίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δημιουργεί δέσμευση στον
Οργανισμό για καταβολή αποζημίωσης.
η εμπρόθεσμη, υποβολή από τον παραγωγό Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής στην
οποία θα αναφέρονται και οι ζημιωθείσες καλλιέργειες.
η εμπρόθεσμη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.,
Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής
αποζημίωσης είναι:
.
Από: 20/03/2023 έως: 30/03/2023
Ο Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ