Ανακοίνωση για αποζημιώσεις

23 Φεβρουαρίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τα ζημιογόνα αίτια ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ & ΧΑΛΑΖΙ στις καλλιέργειες των παραγωγών των Δ/Τ. Κ. ΛΟΦΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΩΝ. Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 μέρες, μέχρι την 04/03/2024. Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερών.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων

Από 21/02/2024 έως 04/03/2024

Ο πίνακας αυτός περιέχει μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων πραγματογνωμοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιμητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεμάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καμία περίπτωση δεν εφράζει την αποζημιώσιμη παραγωγή των ζημιωθέντων αγροτεμαχίων και το ύψος της αποζημίωσης ποου προκύπτει από αυτή και δεν δημιουγεί δέσμευση στον Οργανισμό για καταβολή αποζημίωσης.

Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή σχετικής αποζημίωσης είναι:

  • η εμπρόθεσμη υποβολή από τον παραγωγό Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζημιωθείσες καλλιέργειες
  • η εμπρόθεσμη καταβολή της αντίστοιχης εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α..

 

Ο Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α.