Προκήρυξη σύμβασης έργου – EU Fresh Fruit Gift

16 Φεβρουαρίου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο  Αγροτικός Συνεταιρισμός Κοινής Γεωργικής Εκμετάλλευσης «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» Ράχης Πιερίας είναι Συντονιστής του πολυπρογράμματος 101095344 – ΕU Fresh Fruit Gift που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση τον Απρίλιο 2022 στα πλαίσια του Καν (ΕΕ) 1144/2014 και των Καν (ΕΕ) 2015/1829 και 2015/1831 και της πρόσκλησης AGRIP-MULTI-2022 σε συνεργασία με την ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE FRUCTE DIN SUD FRUCTPROD (FRUCTPROD) συνολικού προϋπολογισμού 3.943.884 ευρώ για την προώθηση φρέσκων φρούτων (κεράσια και μπλε μύρτιλα) στις τρίτες χώρες Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το πολυπρόγραμμα εγκρίθηκε για χρηματοδότηση σύμφωνα με την Ref. Ares(2022)8461107 – 06/12/2022 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ημερομηνία έναρξης του προγράμματος την 01.01.2023 και διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες. Για την υλοποίηση των δράσεων του έργου συνολικής εκτιμώμενης αξίας 3,379,540 ευρώ ο Συντονιστής διενεργεί Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή εκτελεστικού(ών) οργανισμού(ών) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Το προς ανάθεση έργο περιλαμβάνει δύο (2) τμήματα και οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 10η Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00 στα γραφεία του Συντονιστή (Ράχη Πιερίας, Κατερίνη 60100). Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους, στα γραφεία του Συντονιστή. Το πλήρες τεύχος διαγωνισμού διατίθεται δωρεάν με αποστολή email στο dimdouros@gmail.com. Υπεύθυνος Επικοινωνίας ο Κος. Δημήτριος Ντούρος. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, ο τρόπος υποβολής προσφορών και αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας και των δράσεων προς ανάθεση περιγράφονται στο τεύχος διαγωνισμού. Διάρκεια ισχύς προσφορών δύο (2) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. Τευχος Διαγωνισμού: OPEN CALL FOR PROPOSALS – EUFFG

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

CONTRACT NOTICE

AGROTIKOS SYNETAIRISMOS KOINIS GEORGIKIS EKMETALLEUSIS O AGIOS LOUKAS RACHIS PIERIAS is the Coordinator of the multiprogramme 101095344 – ΕU Fresh Fruit Gift submitted for financing on April 2022 in the frame of Reg (EU) 1144/2014, Reg (EU) 2015/1829 and 2015/1831 and of the Call for Proposals AGRIP-MULTI-2022 in partnership with ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE FRUCTE DIN SUD FRUCTPROD of total budget EUR 3,943,884 for the promotion of fresh fruits (cherries and blueberries) in third countries United Kingdom (UK), India and United Arab Emirates (UAE). The multiprogram was approved for financing according to Ref. Ares(2022) 8461107 – 06/12/2022 letter of the European Commission with starting date the 01.01.2023 and duration 36 months. For the implementation of the actions of the prοject with total estimated value EUR 3,379,540, Coordinator is launching an Open Call for Proposals for the selection of implementing body (ies) with award criteria the most economically advantageous tender. The project is divided in two (2) LOTS and tenders should be for all LOTS. Deadline for submission of tenders is March 10th 2023, 13:00 and place of submission of tenders is the premises of Coordinator (Rachi Pierias,  Katerini 60100). The opening of tenders will take place after the deadline of submitting tenders at the premises of Coordinator. Tender Specification is available free of charge by email to dimdouros@gmail.com Contact person: Mr. Dimitrios Ntouros. Terms and participation conditions, rules for submitting tender and description of the procedure and of project’s actions are included in the Tender Specifications. The validity of tenders will be for two (2) months starting from the deadline of submission.

OPEN CALL FOR PROPOSALS – EUFFG